Εργοστάσιο Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, Κόρινθος

Τόπος: Κόρινθος
Ιδιοκτήτης: Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ
Κόστος: 2.200.000 €
Διάρκεια: 6 μήνες
Ανάθεση: 2019

Κατασκευή νέου ισογείου βιομηχανικού κτιρίου 6.000m² το οποίο στεγάζει τη δραστηριότητα αποθήκευσης λιπασμάτων. Η ανωδομή του κτιρίου κατασκευάστηκε, σε ότι αφορά το μεταλλικό φέροντα οργανισμό από πρότυπες χυτές μεταλλικές διατομές, ποιότητας χάλυβα S275 (Fe 430) και σε ότι αφορά τους τοίχους αντιστήριξης και την εδαφόπλακα, από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C35/45 και ποιότητα χάλυβα B500c.